Kodeks etyki

Etyka publikacji 

„Kalejdoskop Kultury” wydawany jest zgodnie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE).


Redakcja

O tym, które ze zgłoszonych artykułów zostaną opublikowane decydują wspólnie, po uprzednim ich zrecenzowaniu, członkinie i członkowie Rady Programowej. Radę obowiązują normy etyczne i intelektualne przyjęte w publikacjach akademickich. Ocena zgłoszonych artykułów ma charakter merytoryczny, nie mogą mieć na nią wpływu: rasa, płeć, orientacja seksualna, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów) czy autorki (-ek). Rada Programowa zawsze gotowa jest do publikowania sprostowań, jeśli zajdzie taka potrzeba. Członkowie Rady Programowej i Redakcji zobowiązani są nie ujawniać informacji o zgłoszonym artykule osobom trzecim, niezaangażowanym bezpośrednio w proces oceny pracy.

Aby zapewnić bezstronną ocenę nadsyłanych artykułów, każdy członek i członkini Rady Programowej i Redakcji winien / winna uprzedzić o ewentualnym konflikcie interesów między nim a autorem / autorką zgłoszonego i rozpatrywanego artykułu – wówczas nie uczestniczy w procesie oceniania tekstu / pracy. Gdyby tego rodzaju konflikt został ujawniony po opublikowaniu artykułu, Redakcja zobowiązana jest zamieścić stosowne sprostowanie w kolejnym numerze pisma.

 
Autorzy

Za Autora (lub współautora) uznawana jest osoba, która opracowała koncepcję, przygotowała pierwotną wersję artykułu, wniosła istotny wkład intelektualny w jego powstanie. Gdyby okazało się, że autor dopuścił się plagiatu lub autoplagiatu, Redakcja będzie wymagała od niego stosownych wyjaśnień, a następnie postąpi zgodnie z wytycznymi COPE. Może to skutkować powiadomieniem przełożonych autora, odrzuceniem danego artykułu, rezygnacją z jakiejkolwiek współpracy z tą osobą w przyszłości.

W półroczniku „Kalejdoskop Kultury” niedopuszczalne są  praktyki określane terminami ghostwritting i guest authorship.

W artykule należy zamieścić imienne informacje o wszystkich osobach przyczyniających się do jego powstania lub zaangażowanych w badania, których wynikiem jest powstanie artykułu.

W wypadku zmiany informacji o autorstwie, wymagana jest zgoda wszystkich zaangażowanych stron, wyrażona w postaci oświadczenia wysłanego w liście elektronicznym do redaktora naczelnego czasopisma. Autor inicjujący taką zmianę zobowiązany jest do podania jasnego, konkretnego uzasadnienia. Gdyby autorzy nie osiągnęli porozumienia w tej sprawie, spór powinien zostać rozstrzygnięty przez władze ich rodzimej jednostki. Rada Programowa i Redakcja nie będzie uczestniczyć w takim konflikcie. Jeśli podobna sytuacja zaistniałaby już po opublikowaniu artykułu, sprostowanie informacji dotyczącej autorstwa polegać będzie na ponownym opublikowaniu artykułu przypisanego już właściwemu autorowi / autorom.


 Recenzenci

Zamówione recenzje umożliwiają członkom i członkiniom Rady Programowej podjęcie decyzji o opublikowaniu danego artykułu, jak również pozwalają Autorowi / Autorce poprawić tekst. Recenzenci zobowiązani są do obiektywnej i merytorycznej oceny popartej jasną argumentacją. W przypadku gdyby Recenzent / Recenzentka nie miał / -a odpowiednich kompetencji do oceny danego artykułu lub nie mógł zrobić tego na czas, zobowiązany / -a jest powiadomić o tym Radę Programową. Recenzenci zobowiązani są nie ujawniać informacji o ocenianym artykule osobom trzecim.

Nasz serwis internetowy używa plików cookies w celach określonych w polityce prywatności.

AKCEPTUJĘ REZYGNUJĘ